นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เน้นย้ำความสะอาด และความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการขับเคลื่อนงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ อย่างต่อเนื่อง สอดรับนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปาง

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เน้นย้ำความสะอาด และความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการขับเคลื่อนงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ อย่างต่อเนื่อง สอดรับนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปาง
📍เช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบนโนบายการทำงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยพบปะคุยกับพนักงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้านน่ามอง เพื่อให้กำลังใจ และแนะแนวทางการปฎิบัติงาน โดยเน้นย้ำการทำงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ สอดรับกับนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.