เทศบาลเมืองพิชัย ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของเทศบาลนครแม่สอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบที่ดี เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองพิชัย ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของเทศบาลนครแม่สอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบที่ดี เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
📍วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งมีการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
📍โดยเทศบาลเมืองพิชัย มีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รองรับและส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ขยายผลพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.