เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ประชุมหารือการปรับปรุงภายในสำนักงานรองรับการให้บริการประชาชน และพัฒนากาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้ชุมชน

เช้าวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลฯ และนายธัชนะ โตวิทยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร โดยมีนายศรีพรหม หอมยก และนายชาลีวัฒน์ ทองอยู่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการปรับปรุงภายในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน วางแผนจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของเทศบาลให้ทันสมัย รองรับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งปรึกษาเรื่องการพัฒนากาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ซึ่งเป็นตลาดนัดชุมชนที่ถือเป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของท้องถิ่น เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าOTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยเทศบาลฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และตั้งเป้าหมายพัฒนากาดนัดฮิมวัง ให้ตลาดนัดชุมชนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน โดยจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการให้มากขึ้น ทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำ จุดทิ้งขยะ พื้นที่จอดรถ ฯลฯ ที่จัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.