เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ชี้แจงการรับโอนระบบสาธารณูปโภค และการเลือกคณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

เย็นวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 14 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเรื่องการโอนย้ายระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เทศบาลฯ เป็นดูแลและจัดบริการสาธารณะ อำนวยความสะดวกให้ชุมชน รวมทั้งชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร เพื่อเป็นแกนนำหลักในการประสานงาน รวมทั้งดูแลชุมชนในด้านต่างๆ โดยการประชุมครั้งนี้มีคนในชุมชนบ้านเอื้ออาทร เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้ออาทร ตำบลพิชัย อเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.