เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกฯ เข้าร่วมปะชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
ภายในงาน มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยให้กับบุคคลในองค์กร และสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานประกอบการ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยและรักษาวินัยจราจร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักรับรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

Leave A Reply

Your email address will not be published.