เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ประชุมขับเคลื่อนงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลพิชัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองลำปาง และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลพิชัย ณ ชั้นประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อประชุมขับเคลื่อนงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลพิชัย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีคณะกรรมการของศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2565 และชี้แจงเรื่องการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติด้านพืชตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ สร้างการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.