เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมการวางผังเมืองนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก ขับเคลื่อนวางผังประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการพัฒนาในอนาคต

เช้านี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้ นายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง และว่าที่ร้อยตรี จารุภาส หมอมูล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค การวางผังเมืองนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก ซึ่งจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ VDO Conference เพื่อร่วมกันให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะการวางกรอบนโยบาย และการวางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งวางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมือง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของพื้นที่
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อแนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การวางผังเมืองของประเทศไทยต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางการวางผังเมืองของไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

Leave A Reply

Your email address will not be published.