เทศบาลเมืองพิชัย จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทดสอบการจัดการขยะต้นทาง ณ บ้านม่อนเขาแก้ว ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายก นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม และ ร.ต. วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะรักษาการผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว รวมทั้งตัวแทนชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตัวแบบทดสอบการจัดการขยะต้นทาง ณ บ้านม่อนเขาแก้ว
โดยจะเริ่มดำเนินการทำกิจกรรมทดสอบตัวแบบจัดการขยะต้นทาง ตั้งวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเป้าหมายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนครัวเรือน ซึ่งการคัดแยกขยะต้นทาง นับเป็นจุดเริ่มต้นวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ เทศบาลฯ จึงสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญรวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดวงจรการจัดการขยะ ขับเคลื่อนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสร้างโลกที่น่าอยู่

Leave A Reply

Your email address will not be published.