เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับคณะสำนักงบประมาณเขตที่ 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายนิธิ อุณหเลขติตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลฯ, นายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้อนรับ นางพุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ 10 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงบฯ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ของจังหวัดลำปาง
โดยในส่วนของเทศบาลเมืองพิชัย คณะสำนักงบประมาณเขตที่ 10 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณตลิ่งเลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 188/3 จนถึงบริเวณหลังบ้านเลขที่ 128 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.