เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลเมืองพิชัย เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งแผนพัฒนาเทศบาลฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนประชาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.