คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ประชุมขับเคลื่อนการทำงานกองช่างเทศบาลฯ เน้นย้ำโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เช้าวันนี้ (20 ตุลาคม 2565) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลฯ ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและภารกิจด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณ 2566 เตรียมความพร้อมก่อนการรับงบประมาณขับเคลื่อนงานในพื้นที่ สร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ กองช่างของเทศบาลฯ เสมือนเป็นเครื่องจักรสำคัญในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิชัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.