เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย ตามทะเบียนบ้าน
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับลงทะเบียน ณ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
เปิดรับลงทะเบียน ครั้งที่ 1 : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 2 : มกราคม – 29 กันยายน 2566
เตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย โทร 0 5438 2774

Leave A Reply

Your email address will not be published.