คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ประชุมชี้แจงเรื่องประปาภูมิภาค บ้านทุ่งกู่ และบ้านทรายใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมชี้แจงเรื่องประปาภูมิภาคแก่พี่น้องชาวประชาชนบ้านทุ่งกู่และบ้านทรายใต้ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำระบบน้ำประปา ซึ่งจะมีการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาเป็นผู้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตชุมชนทั้งสองแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งเทศบาลฯมีภารกิจในการจัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดและน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเทศบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนบางส่วนในพื้นที่ว่ามีความต้องการใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ทั้งนี้ เทศบาลฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น จึงเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน และร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

Leave A Reply

Your email address will not be published.