สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย พบปะน้องชุมชน ครั้งที่ 2 ณ บ้านต้นยาง สร้างความสัมพันธ์อันดี มุ่งประสานการทำงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า พบปะพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านต้นยาง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และพี่น้องหมู่บ้านต้นยางร่วมจิบกาแฟยามเช้า พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน ในเช้าวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าวัดต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อให้การทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯและพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ สามารถประสานการทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.