คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองพิชัย ขับเคลื่อนงานช่วยเหลือคนพิการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

บ่ายวันนี้ (7 ตุลาคม 2565) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประชุมร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายเชน จันทะวงค์ ประธานชมรมคนพิการ และตัวแทนชมรมคนพิการเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือคนพิการ และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน โดยมีชมรมเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และตรงตามความต้องการของคนพิการ ผู้และดูแลคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนให้คนพิการที่ประสบภัยและมีความยากลำบาก ได้เข้าถึงบริการ และสวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

Leave A Reply

Your email address will not be published.