เทศบาลเมืองพิชัย ล้างทำความสะอาด ‘รถเก็บขนขยะ’ หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการล้างทำความสะอาดรถเก็บขนขยะหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกและอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการบำรุงรักษารถเก็บขนขยะให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอย ทำให้การบริหารจัดการขยะเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เทศบาลเมืองพิชัยเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.