เทศบาลเมืองพิชัยร่วมชุมชน ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างส่วนร่วมตามหลัก 3Rs. ส่งผลให้ 9 หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ ‘ดีเยี่ยม’ และอีก 4 หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ‘ดีมาก’

เทศบาลเมืองพิชัย ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ได้ดำเนินการประเมิน หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาล ตามแนวทาง หมู่บ้าน 3Rs. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ซึ่งประเมินไปเมื่อเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
จากผลการประเมิน ปรากฏว่ามีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1.หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ” ดีเยี่ยม” จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
– บ้านพิชัย ม.1
– บ้านม่อนเขาแก้ว ม.3
– ชุมชนทุ่งกู่ ม.3
– บ้านต้นยาง ม.4
– บ้านทรายใต้ ม.8
– บ้านฝายน้อย ม.9
– บ้านเด่น ม.13
– บ้านต้นมื่น ม.14
– บ้านสันติสุข ม.15
2.หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ” ดีมาก” จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
– บ้านสามัคคี ม.2
– บ้านต้นต้อง ม.5
– บ้านท่าเดื่อ ม.12
– บ้านใหม่ ม.13
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ขอแสดงความยินดีกับทุกหมู่บ้านที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม และจะมีการดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเกรียติ์และสร้างขวัญกำลังใจในลำดับต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.