เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , หัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญ เพื่อขออนุมัติกันเงินในงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave A Reply

Your email address will not be published.