เทศบาลเมืองพิชัย MOU ร่วมกับ รพ.มะเร็งลำปาง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง ตำบลพิชัย (Pichai Model)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพและเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Pichai Model) ณ อาคารโรงเรียนเก่า บ้านฝายน้อย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มียุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็ง ที่เน้นการทำงานร่วมกับชุมชนโดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ใช้กรอบแนวคิดของการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคมะเร็ง มีชุมชนนำร่อง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านฝายน้อยหมู่ 9, ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ 10 และชุมชนบ้านต้นมื่น หมู่ 14 เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลตนเอง ครอบคลุมตั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็งของหมู่บ้าน จะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพและโรคมะเร็ง รวมทั้งบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นแหล่งในการยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างทีมสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.