เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก โดยนำคณะเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการด้านธรณีวิทยา และด้านทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยเด็กๆ ให้ความสนใจหุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ พร้อมทั้งเรื่องราวการกำเนิดของโลก และกิจกรรมเรียนรู้ด้าน และซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรม การเล่น การพูดคุย อย่างเหมาะสมตามวัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.