คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดีเด่นระดับภาค สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินเกษตรกร ณ บ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ และเผยแพร่ความสำเร็จสู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.