เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ การต่อยอดพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ การต่อยอดพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนดิน และการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ที่มีกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากนั้นมีการต่อยอดพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนดินของกลุ่มเกษตรกร บ้านต้นต้อง บ้านพิชัย บ้านม่อนเขาแก้ว และชมรมคนพิการตำบลพิชัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ จากการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน อีกทั้งเป็นการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน นำมูลไส้เดือนดินมาปลูกพืช ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ที่ลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้ผู้บริโภคอาหารได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.