เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรม ‘ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก’ สร้างความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม วางรากฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2565 โดยมีนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะครู รวมทั้งเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการแสดงเต้นประกอบเพลง การแข่งขันระบายสี การแข่งขันต่อบล็อก การแข่งขันการร้อยเชือก การแข่งขันโยนบอล ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะสำหรับเด็กหลากหลายแบบ สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางสังคมด้วยการเล่นและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น วางรากฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ผ่านกิจกรรมที่ฝึกความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.