กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกคลองบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามัคคี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน ป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการขุดขุดลอกคลองเดิม กำจัดวัชพืชเศษขยะ เศษวัชพืชใบไม้ที่กีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ฟื้นฟูสภาพให้เป็นคลองตามธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ถนนสายหลัก ซึ่งบริเวณนั้นเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี และยังเป็นที่ตั้งของกาดนัดฮิมวัง ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นเขตเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และคูคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวางทางน้ำ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบายได้อย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.