ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลพิชัย

สืบเนื่องจากในหลายเขตท้องที่ของจังหวัดลำปาง ได้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้ำมีท่วมขัง และน้ำรอระบายในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมในปริมาณมาก ทางชลประทานจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยกับชุมชนลุ่มน้ำ
ล่าสุดวันที่ 14 กันยายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พร้อมร่วมวางแนวทางการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสียหายน้อยที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายและรีบดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากพบว่าน้ำในแม่น้ำวังมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ให้รีบประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่แม่น้ำได้รับทราบทันที เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด


Leave A Reply

Your email address will not be published.