สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย พบปะชุมชนพี่น้องบ้านสันติสุข สร้างความสัมพันธ์อันดีประสานการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า พบปะพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล โดยครั้งจัดกิจกรรมครั้งแรก ณ หมู่บ้านสันติสุข โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องหมู่บ้านสันติสุข ร่วมจิบกาแฟยามเช้า พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯและพี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานของเทศบาลเมืองพิชัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.