เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองพิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ กำหนดให้เดือนตุลาคม ของทุกปี ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ต้องมาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองรับเบี้ยยังชีพฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลเมืองพิชัยขอความร่วมมือท่านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลฯ มาแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลฯ ตามกำหนดการรับรองมีชีวิต
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยการลงพื้นที่ให้บริการเพื่อรับรองการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยฯ ตามวันเวลาที่แจ้งในโปสเตอร์
โดยเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่
1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ชุด
เบี้ยยังชีพคนพิการ ได้แก่
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ชุด
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่
1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ชุด
3.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
เพื่อที่เทศบาลฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพและนำไปเป็นฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯของเทศบาลฯประจำปี 2566 ต่อไป ทั้งนี้ หากผู้รับเบี้ยยังชีพไม่สามารถมาแสดงตนได้ตามกำหนดการดังกล่าว ผู้รับเบี้ยยังชีพสามารถมาแสดงตนได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 0-5433-5538

Leave A Reply

Your email address will not be published.