“พนักงานเก็บขยะเทศบาลฯ” อีกอาชีพที่สำคัญ และเทศบาลเมืองพิชัยไม่เคยมองข้าม

เช้ามืดตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ พร้อมกับพนักงานเก็บขยะของเทศบาลฯ เส้นทางบ้านใหม่-บ้านเด่น หมู่ที่ 13, บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12, บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9, เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, หมู่บ้าน เจบี ปาร์ค, หมู่บ้านลำปางเมาท์เท่นวิว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จากนั้นรวบรวมขยะทั้งหมดไปทิ้งที่บ่อขยะของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเรียนรู้ปัญหาระบบการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางที่เริ่มเก็บขนขยะ การคัดแยกขยะ และปลายทางในการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ทั้งนี้ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบและจัดการขยะมูลฝอยเหล่านี้ก็คือ พนักงานเก็บขยะ ปัญหาที่คนเก็บขยะต้องเจอในแต่ละวัน ส่วนใหญ่คือ การไม่แยกขยะ โดยเฉพาะวัตถุอันตราย ของมีคม ขยะติดเชื้อ เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานเก็บขยะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายและสัมผัสเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตสูง เนื่องจากต้องสัมผัสสิ่งสกปรก สารเคมี และเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วพนักงานเก็บขยะเป็นอาชีพที่มีเกียรติและน่ายกย่องเป็นอย่างมาก เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากสัมผัสและเข้าใกล้ แต่พวกเขาเหล่านี้ได้เสียสละเป็นผู้เก็บและขนขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน
เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนนำมาทิ้งลงในถังขยะ เพื่อให้พนักงานเก็บขยะมีความปลอดภัย และทำงานง่ายมากขึ้น ยิ่งในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดมากมาย พนักงานเก็บขยะยิ่งมีความเสี่ยงสูง เราทุกคนควรรับผิดชอบขยะของตัวเอง อีกทั้งการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลและนำไปขายยังสร้างรายได้ ช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.