ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.