เทศบาลเมืองพิชัย อบรมผู้ประกอบการ และ อสม. เพิ่มทักษะด้านคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย พร้อมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร ตลาดสด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การตรวจสอบความถูกต้องของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางออนไลน์ รวมไปถึงกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม อสม. และประชาชนที่สนใจร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีเภสัชกรหญิง วรางคณา สันเทพ เภสัชกรชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ในยุคเทคโนโลยี 4.0 และเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางออนไลน์ ตลอดจนเรื่องกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้และสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังครอบครัวและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ อสม. มีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.