สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 5/2565 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๓

Leave A Reply

Your email address will not be published.