เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2565 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ พร้อมร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดยก่อนวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนางานประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จำนวน 9 หน่วยงาน , การมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมโล่แสดงความยินดีบ้านแม่ยอง อำเภอสบปราบ ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 82.67 % ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง , การมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชนให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดลำปาง จำนวน 13 ราย , การมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือก ใช้สินค้า Q จำนวน 3 แห่ง , การมอบเกียรติให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา จำนวน 12 แห่ง , การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย และมอบโล่เกียรติคุณการประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.