เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
– ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์
ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการสาธารณะ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆด้าน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.