เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การแปรรูปสมุนไพรและสับปะรด” ต่อยอดพัฒนาสินค้าท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งอบรมหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านฝายน้อย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มอาชีพสตรีบ้านฝายน้อย และกลุ่มสตรีในเขตตำบลพิชัย เข้าร่วมอบรม เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดหนี้สินของครัวเรือน ลดปัญหาการย้ายแรงงานชนบทเข้าสู่เมือง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและสังคม
ทั้งนี้ การแปรรูปสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในท้องถิ่น ที่มีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน เพื่อแปรรูปสมุนไพรมีคุณภาพดี ตลอดจนเก็บรักษาไว้ได้นาน คงไว้ซึ่งคุณค่าและสรรพคุณที่ดีของพืชสมุนไพร และในส่วนของการแปรรูปสับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ตำบลพิชัยใกล้เคียงกับบ้านเสด็จ ที่เป็นแหล่งปลูกสับปะรดขนาดใหญ่ บางช่วงจะมีปริมาณผลผลิตสับปะรดล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงเป็นการช่วยเหลือภาคเกษตร และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการแปรรูปสับปะรด ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนจากการพึ่งพาตนเอง

Leave A Reply

Your email address will not be published.