เทศบาลเมืองพิชัย จัดทำเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ป้องกันเหตุรำคาญ และโรคจากสัตว์สู่คน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการจัดทำเทศบัญญัติฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีนายสมทบ ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ จากนั้นมีการจัดทำประชาคมร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อมีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในพื้นที่ในเขตอำนาจของเทศบาล ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและเหตุรำคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.