เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
– ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการสาธารณะ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.