เทศบาลเมืองพิชัย และคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ‘หมู่บ้าน/ชุมชนสีเขียวและสะอาด’ (พิชัยเมืองน่าอยู่) สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2565 นำโดยนายพงศกร สุรินทร์ ผศ.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ,นายพิทักษ์ วิญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง, นายสมคิด ปันทะสืบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนสีเขียว โดยมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดตามโครงการดังกล่าวจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสันติสุข หมู่ 15 , หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 , หมู่บ้านฝายน้อย หมู่ 9 และหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 4 ซึ่งมีการลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการกิจการของหมู่บ้าน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การเกษตรแบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง การส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน รวมไปถึงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เป็นต้น
ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองน่าอยู่) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด การบริหารจัดการขยะ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในครัวเรือนและพื้นที่สาธารณะให้สะอาด สวยงาม มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการรักษาความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.