ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๖/๔ โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๔.๐๐ เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ

Leave A Reply

Your email address will not be published.