เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองลำปาง เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลพิชัยในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับนายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอำเภอเมืองลำปาง และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลพิชัย เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลพิชัยในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้มีศูนย์ประจำตำบลละ 1 ศูนย์ แต่เนื่องจากตำบลพิชัยมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นสองส่วน ศูนย์ที่มีการจัดตั้งแล้วมีเฉพาะในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ซึ่งมีความรับผิดชอบสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรเฉพาะในเขตเท่านั้น เกษตรในเขตเทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดตั้งศูนย์เพิ่มอีก 1 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
โดยเกษตรกรและประชาชนจะได้รับการบริการด้านการเกษตร เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การตรวจสารพิษตกค้างในพืชผล ตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพยากรณ์ การเตือนภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช เป็นแหล่งให้ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ชุมชน เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร

Leave A Reply

Your email address will not be published.