เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับชุมชนบ้านฝายน้อย Big cleaning day อาคารโรงเรียนเก่า เตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็ง (Pichai Model) ต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับชุมชนบ้านฝายน้อย Big cleaning day อาคารโรงเรียนเก่า เตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็ง (Pichai Model) ต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง
📍 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายแกนนำชุมชน กำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านฝายน้อย ทำกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านฝายน้อยหลังเก่า เพื่อจัดเตรียมเป็นศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็ง (Pichai Model) โดยร่วมกันล้างทำความสะอาดอาคาร ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านฝายน้อย เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย
ซึ่งศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็งของหมู่บ้านฝายน้อย จะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพและโรคมะเร็ง รวมทั้งบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นแหล่งในการยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างทีมสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.