เทศบาลเมืองพิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ด้วยคะแนนระดับ AA จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

เทศบาลเมืองพิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้การประเมินยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยผลการประเมินประจำปี 2565 เทศบาลเมืองพิชัย ได้คะแนนระดับ AA จำนวน 95.30 คะแนน ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ภายใต้การบริหารงานของนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร จะได้นำผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกมิติ รวมทั้งให้ความสำคัญด้านความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน ITA และพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.