งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ทดสอบความพร้อมสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการทดสอบประเมินศักยภาพความพร้อมสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีจ่าเอกประเทือง อันทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวชี้แจงนโยบายด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมืออาชีพ และการประเมินสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้อยู่ระดับมาตรฐาน เตรียมความพร้อมของร่างกายรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ทุกคน เข้ารับการทดสอบประเมินทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เช่น การวิ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด การ Sit Up ติดต่อกัน การวิดพื้น เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.