สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน พร้อมมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ร่วมให้ข้อเสนอแนะมุมมองการทำงานจากคนภายนอก สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงาน ได้แก่
1.นายศรีพรหม หอมยก ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง กรรมการ
3.นายเกรียงเดช สุทธภักติ กรรมการ
4.นายชาลีวัฒน์ ทองอยู่ กรรมการ
5.นายเฉลิม สนธิไชย กรรมการ
6.นายกรรณ จันทวงศ์ กรรมการ
7.นายศรีทน ศรีไชยวงค์ กรรมการ
8.นายอรุณ พีระเชื้อ กรรมการและเลขานุการ
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทานอาหารและดื่มกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ร่วมให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้การดำเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและข้าราชการระดับบริหารหน่วยงานภายในของเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.