เทศบาลเมืองพิชัย จับมือ รพ.มะเร็ง ลำปาง ขับเคลื่อน ‘หมู่บ้านฝายน้อย’ เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) โดยมีชุมชนนำร่อง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านฝายน้อย หมู่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง และ หมู่ 14 บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างแกนนำสุขภาพ เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวคิดของการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคมะเร็ง
ซึ่งผลจากการทำประชาคมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พบว่าหมู่บ้านฝายน้อย มีความต้องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็งในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพและโรคมะเร็ง สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และเป็นแหล่งในการยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างทีมสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการดูแลตนเอง สามารถจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองได้
Leave A Reply

Your email address will not be published.