เทศบาลเมืองพิชัยอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2563  นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ทั้งทางด้านร่างการและจิตใจ  ให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน  สร้างความเข้าใจอันดีกับลูกหลานในครอบครัว  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล  ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  และเทศบาลได้รับความอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางได้ให้การสนับสนุน  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.