เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบอุดหนุน ประเภทเงินอุกหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนทุ่งกู่ หมู่ที่ 3 ตำบลพิชัย
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบอุดหนุน ประเภทเงินอุกหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนบ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย
– ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้จ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน
ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
Leave A Reply

Your email address will not be published.