ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

Leave A Reply

Your email address will not be published.