คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมการประชุมสันนิบาต

   นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นางกิ่งแก้ว แสงรุ่ง รองประธานสภาเทศบาลและนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมเข้ารับการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขีึ้นและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
   โดยเนื้อหาในการประชุมสันนิบาตครั้งนี้ ก็ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเทศบาล สู่การเป็นเทศบาลสมาร์ทซิตี้ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง และประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคเอกชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน” รวมถึงได้ประชุมเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้บรรยายจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Leave A Reply

Your email address will not be published.