เทศบาลเมืองพิชัย ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร ยกระดับร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ ผ่านมาตรฐาน CFGT PLUS เน้นย้ำอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้สุขภาพดี สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร จากศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ซึ่งผ่านเกณฑ์และได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 2 ร้าน  ได้แก่ ร้านเฮือนสายน้ำผึ้ง บ้านพิชัย และร้านออลไรซ์ บ้านสามัคคี โดยมีการตรวจประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์ Clean Food Good Taste Plus เพื่อพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” จังหวัดละ 5 แห่ง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและลงพื้นที่ตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารพัฒนาและยกระดับร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ ทำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัย

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.