เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  2564  โดยมีนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการ  ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล  ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากันอย่างพร้อมเพียง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  รวมถึงเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันศุกร์ที่  16  กรกฎาคม  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.